ดัชนีบทความ
ประวัติแม่ชีไทย
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

ความเป็นมาของแม่ชีไทย (บันทึก ๒๕๕๓)
    ก่อน พ.ศ.๒๕๑๒ ราว พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐ แม่ชีตามวัดต่าง ๆ เริ่มมีการปรึกษาหารือกัน ในเรื่องพฤติกรรมของแม่ชีที่ไม่ค่อยจะดีงามเช่น ไปนั่งขอเงินในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่งานนมัสการพระปฐมเจดีย์ งานพระพุทธบาทสระบุรี เป็นต้น  ประพฤติปฏิบัติอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน เหตุเพราะไม่เคย ได้พบปะสนทนาปรึกษากัน ต่างวัดต่างอยู่ จึงปฏิบัติไปต่าง ๆ กัน จึงมีหลายรูปแบบ แม่ชีละม้าย บุตรเมฆ สำนักนารีสามัคคีธรรม อ.บ้างคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ผู้มีความมุ่งมั่นที่ต้องการให้แม่ชีมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงได้ปรึกษากับแม่ชีและพระเถระตามวัดต่าง ๆ เช่นที่สนามชีวัดสนามพราหมณ์ สำนักวัดถ้ำแกลบ จ.เพชรบุรี สำนักประชุมนารีวัดมหาธาตุ สำนักวัดเขาวัง จ.ราชบุรี สำนักชีสันติสุข จ.นครปฐม วัดอโศการาม       จ.สมุทรปราการ สำนักชีวัดธาตุทอง สำนักชีวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น พระเถระมีเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน (๒๕๔๘) วัดบวรนิเวศ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส ปัจจุบัน (๒๕๔๘) พระเถระอีกส่วนหนึ่ง และแม่ชีผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งพร้อมแม่ชีบาลีศึกษารุ่นแรก ๑๑ ท่าน

 

พ.ศ.๒๕๑๒
    สรุปรวมความคิดเห็นแล้ว ให้จัดการประชุมแม่ชีทั่วประเทศ  เพื่อหาแนวทางและระเบียบการต่าง ๆ เพื่อที่จะรวมกลุ่มแม่ชีและพัฒนาให้ดีขึ้นได้นัดประชุมครั้งแรก วันที่ ๒๘–๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (สมัยนั้น) วัดบวรวิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม ประธานฝ่ายฆราวาส  น.อ.เมฆ อำไพจิตร อธิบดีกรมการศาสนา มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า ๕๐๐ ท่าน
สรุปผลการประชุม
   ๑. ได้จัดตั้งสมาคมแม่ชีไทยให้ชื่อว่า  “สถาบันแม่ชีไทย”
   ๒. ตรากฏระเบียบปฏิบัติของแม่ชีให้ชื่อว่า “ระเบียบปฏิบัติของสถาบันแม่ชีไทย”
   ๓. กำหนดให้แม่ชีต้องมีบัตรประจำตัว  ชื่อว่า  “สุทธิบรรณ”
   ๔. ทำวารสารเพื่อเผยแผ่กิจการของแม่ชีไทยชื่อว่า  “แม่ชีสาร”
   ๕. พัฒนาการศึกษาคณะแม่ชีไทยด้านการศึกษา ธรรมศึกษา  บาลีศึกษา  อุดมศึกษา และการอาชีพเสริม
   ๖. รวมทุนก่อตั้งนิธิฯ  เพื่อส่งเสริมกิจการของแม่ชี  ชื่อว่า “มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย”

คณะกรรมสถาบันแม่ชีไทย
   ๑. คณะกรรมการบริหาร  มีจำนวน  ๒๕  ท่าน
   ๒. อนุกรรมการ  เป็นกรรมการทั่วไป หรือกรรมการช่วยในภารกิจอื่น ๆ
การได้มาซึ่งกรรมการ
   ๑.กรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้ง ที่สำนักต่าง ๆ ส่งตัวแทนมารับเลือกตั้งหรือออกเสียงเลือกตั้ง สำนักละ ๒ ท่าน  เลือกให้ได้กรรมการ ๒๕ ท่าน กรรมการ ๒๕ ท่านเลือกประธาน ๑ ตำแหน่ง รองประธาน ๒ ตำแหน่ง เลขานุการ ๑  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เลือกจากแม่ชีที่มิใช่กรรมการก็ได้ ให้เลือกจากผู้ที่ชื่อสัตย์ มีอัธยาศัยดี มีพรหมวิหารธรรม มีความคิดกว้างไกลอนุกรรมการเฉพาะกิจ สรรหามาจากแม่ชีผู้มีความสามารถในกิจนั้น ๆ มีอัธยาศัยเป็นที่ยอมรับของคณะแม่ชี อนุกรรมการทั่วไปช่วยในภารกิจมาจากผู้ที่มีคะแนนน้อย ไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
   ๑. ธรรมศึกษาเอก  หรือคุณวุฒิสายอื่น  อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป  พรรษา  ๕  ขึ้นไป  เป็นตัวแทนที่สำนักส่งมา
   ๒. หรือผู้ที่อาสาทำงาน  ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร  คุณวุฒิเหมือนข้อ ๑

 ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๒๕๑๒-๒๕๔๘
   ๑. แม่ชีญาณี    ศิริโวหาร  วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพ ฯ (ท่านแรก)
   ๒.แม่ชีละม้าย   บุตรเมฆ สำนักพรหมจารินีสันติอัมพวันต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
   ๓.แม่ชีบุญเลี้ยง  แออ่วม  สำนักชีสงบจิต  แขวงสวนหลวง  เขตพระโขนง  กรุงเทพ ฯ
   ๔ แม่ชีจำลองลักษณ์  คงสาหร่าย  วัดสร้อยทอง  แขวงบางชื่อ กรุงเทพฯ
   ๕.แม่ชีรัมภา   โพธิ์คำฉาย   วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
   ๖.แม่ชีทองใบ  บริสุทธิ์  วัดพุทธมงคลนิมิตต์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   ๗.แม่ชีประทิน  ขวัญอ่อน  สำนักแม่ชีไทยปากท่อ จ.ราชบุรี

หน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย
   ๑.เป็นคณะกรรมการฝ่ายการปกครองคณะแม่ชีไทย
   ๒. ออกกฏระเบียบการปกครอง  การพัฒนาคณะแม่ชีไทย  ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
   ๓.บังคับใช้กฏระเบียบ  ดูแลความประพฤติของคณะแม่ชีและแม่ชีทั่วไป
   ๔.เป็นคณะกรรมการสนองงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
   ๕. ค้นคว้าหาข้อมูลแม่ชีไทย  บันทึกความเป็นมา  คัดกรองเพื่อเป็นประวัติแม่ชีไทย
   ๖.ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีประจำปี ๗- ๘- ๙ เมษายน (ปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปลี่ยน วันประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปีเป็น วันที่  ๒-๔ เมษายน ทุกปี)

หน้าที่ของอนุกรรมการ
   ๑.อนุกรรมการเฉพาะกิจ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ได้กำหนดไว้
   ๒.อนุกรรมการทั่วไป  ช่วยในภารกิจขององค์กร  ปฏิบัติหน้าที่เท่าสมัยวาระของผู้แต่งตั้งช่วยในการจัดงานประชุมและจัดกิจกรรมอื่น ๆ 

สำนักงานสถาบันแม่ชีไทย
   อยู่ที่สำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ (สมัย ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ติดต่อได้ที่
   สำนักงานประธานสถาบันแม่ชีไทย  โทร ๐๓๒- ๒๘๑- ๐๕๘
   สำนักเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย โทร.๐๘๑- ๘๖๓ - ๔๕๖๐


 สมาชิกสถาบันแม่ชีไทย
   ๑. สำนักแม่ชีของวัด
   ๒.สำนักแม่ชีที่อยู่นอกวัดและตั้งขึ้นเองเฉพาะแม่ชี

พ.ศ.๒๕๑๕
   จดทะเบียนมูลนิธิ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ชื่อว่า  “มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย” มีคณะกรรมการ ๙-๓๐ท่าน มีทั้งแม่ชีและฆราวาส เลือกจากผู้ที่ก่อตั้งทุนนิธิฯ  ลงทะเบียน  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคือผู้ก่อตั้งนิธิฯ ลงทะเบียนไว้
พ.ศ.๒๕๒๐
   ทรงรับอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์  วันที่ ๑  เมษายน
พ.ศ.๒๕๒๘
   จดทะเบียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จดทะเบียนล่าช้าเพราะมีเหตุขัดข้องทางฝ่ายบุคคล

กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ๒๕๑๕-๒๕๔๘
    ๑. แม่ชีญาณี   ศิริโวหาร  วัดปากน้ำ  (ท่านแรก)
    ๒.แม่ชีบุญเลี้ยง   แออ่วม  สำนักสงบจิต  เขตพระโขนง  กรุงเทพ ฯ
    ๓.แม่ชีรัมภา   โพธิ์คำฉาย   วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ

      ๔.แม่ชีช้อย  มณีขาว วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ เป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

คณะกรรมการมูลนิธิฯ
    มีกรรมการผู้จัดการ  ๑ ตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ๑ ตำแหน่ง  เหรัญญิก ๑ ตำแหน่ง  เลขานุการ ๑ ตำแหน่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ

หน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ
   ๑. บริหารจัดการการเงิน และทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และร่วมกันรับผิดชอบ
   ๒. ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย  จัดทำโครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
   ๓. ทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย
   ๔. จัดทำระเบียบการ  การก่อตั้งสำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิฯ และบังคับใช้ระเบียบการ
   ๕. เป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย ในการปกครองคณะแม่ชีไทย
   ๖. ดูแลการดำเนินการในสำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิฯ


 
สำนักงานมูลนิธิฯ
    ตึกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพ ฯ
    เปิดเวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. หยุดวันพระ  หลังวันพระ  และวันเทศกาล

สำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯมีผู้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ จึงได้ตั้งเป็นสำนักเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการของมูลนิธิฯ  เป็นที่ปฏิบัติธรรมและพักอาศัยของแม่ชีและสตรีผู้ปฏิบัติธรรม
   ๑.สำนักพรหมจารินีสันติอัมพวัน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ แม่ชีประยงค์  ชลภาพ แม่ชีทองอยู่(เพ็ญ) พรพันธ์บุญปลูก โทร.(๐๘๓) ๘๒๕-๖๙๒
   ๒.สำนักสันตินิวาส (หน้าวัดไกลกังวล) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อ แม่ชีวิลาสินี โพธิ์นา โทร.(๐๓๒) ๕๔๑-๒๐๓ (อบรมธรรมะ)        
   ๓.สำนักสันติมาคม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ แม่ชีกรุณา โพธิ์รักษา โทร.(๐๓๗) ๔๐๓-๔๐๑ (๐๑) ๘๗๔-๙๔๔๕ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
   ๔.สำนักรัตนไพบูลย์ ถนนรามอินทรากม.๔ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดต่อ แม่ชีพวงทอง มีสวัสดิ์ (๐๘๖) ๕๙๙-๓๔๕๗ แม่ชีชูใจ ปทุมนันท์ (๐๘๙) ๐๑๗-๒๙๙๓ (โครงการเด็กเล็กและวิทยาลัยชุมชน)
   ๕.สำนักแม่ชีไทยปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อแม่ชีประทิน ขวัญอ่อน แม่ชีอรรอำไพ ภาสศักดิ์ชัยโทร.(๐๓๒)๒๘๑-๐๕๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา (ศึกษาสงเคราะห์)
   ๖.   สำนักแม่ชีไทยส่วนภูมิภาค  บ้านอู่ตะเภา ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ติดต่อ แม่ชีพวัง วงศ์จันทร์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม (๐๘๙)๘๙๘-๒๘๖๒ 
(ศูนย์อบรม  ธรรมะ)                  
   ๗.สำนักสันตินันทวัน (วัดป่าหนองบัว) ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ติดต่อ แม่ชีบุญเรื่อ กองรถ แม่ชีขาว บัวสนิท (๐๑)๒๘๔-๒๑๓๙
     (ศูนย์เรียนอภิธรรม    ศูนย์อบรมธรรมะ)
   ๘.สำนักแม่ชีไทยธารทิพย์คีรีวัน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ติดต่อ แม่ชีจันทร์ โปร่งผดุง(๐๘๑) ๒๗๑-๖๖๖๕ (ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)   
   ๙.สำนักเนกขัมจาริณี(หลังเขาหลวง) ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติดต่อ แม่ชี บุญชุบ ฤทธิเดช โทร.(๐๓๒)๔๒๔- ๙๘๔(ศูนย์อบรมธรรมะ)
   ๑๐.สำนักสันติวิริยะ ต.น้ำเป็น หมู่ 1 อ.เขาชะเมา (แกลง) จ.ระยอง ติดต่อ แม่ชีกรุณา โพธิ์รักษา โทร.(๐๓๗) ๔๐๓-๔๐๑(๐๑) ๘๗๔-๙๔๔๕   
   ๑๑.สำนักปฏิบัติธรรมสถิต ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อ แม่ชีดุษฏี ชิดใจ โทร.(๐๕๖) ๗๒๕-๑๖๘ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
   ๑๒.สำนักแม่ชีไทยภูกระแต ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ติดต่อ แม่ชีบุญฮู้ พรมเทพ (๐๘๑)๐๗๑- ๗๕๑๓  แม่ชีตาลอ่อน อ่อนอำพันธ์ (๐๘๖) ๒๓๐-๕๖๙๙ แม่ชีสมหมาย คำสุรีย์ (๐๘๖)๐๖๖-๑๙๕๐   (อบรมธรรมะ)
   ๑๓.สำนักสุพรหมยานเถรานุสรณ์  บ้านแม่อาว  ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ติดต่อ แม่ชีอรุณ เพชรอุไร แม่ชีมะลิ   ดีจริง โทร.(๐๕๓)๕๕๕-๐๒๒ 
      (ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)  
   ๑๔.สำนักสวนวนาสันติ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ติดต่อ แม่ชีกิมล้อ นามสวัสดิ์ แม่ชีจำเนียร แสงหล่อ โทร.(๐๓๒)๔๕๒-๔๖๔
   ๑๕.สำนักธรรมะเมตตา ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ แม่ชีบุญเรือง บุญปัญญา แม่ชีสุแก่นธรรม คำยอง   โทร.(๐๔๔)๖๖๙-๑๙๑ (อบรมธรรมะ)

    ๑๖.สำนักสร้อยพลอยสันตจิต หมู่ 7 ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ ติดต่อ สอบถาม ที่ส่วนกลาง โทร (๐๒) ๒๘๒-๒๗๑๑
   ๑๗.สำนักแม่ชีไทย ๓๕/๑ หมู่ ๔ ถนนบางกระดี่ ซอยเพชรวิฑูณย์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ติดต่อ แม่ชีโธรติ ศรีปภาวสุ โทร.(๐๒) ๘๖๙- ๔๘๘๑ (๐๘๙)๙๖๒-๐๘๙๘ (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
   ๑๘.สำนักแม่ชีดำรงค์อารยะธรรม (ถ้ำเขาหิน)  ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ติดต่อ แม่ชีธัญวดี บุญกระเตื้อง  โทร.(๐๘๑) ๘๒๑-๔๓๑๑ (ศูนย์อบรมธรรมมะ)
   ๑๙.สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  ติดต่อ แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ แม่ชีอรุณ แก้วศรีงาม โทร.(๐๓๕) ๕๗๘-๗๑๑(ศูนย์อบรมธรรมะ)
   ๒๐.สำนักแม่ชีไทยปฏิบัติธรรม มงคลสุรนารี  ติดต่อ แม่ชียุพิน ดวงจันทร์ (๐๘๑)๗๐๒-๒๐๗๖ แม่ชีปราณี แจ้งบุญ   (๐๘๗) ๐๔๓-๐๔๑๗ ที่ตั้งโครงการวิทยาลัยแม่ชี ( มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ) ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  โทร.(๐๔๔)๒๔๙-๕๐๕ แม่ชีศรีสลับ อุปมัย (๐๘๑)๑๙๔-๑๘๓๕ แม่ชีดวงพร คำหอมกุล (๐๘๙) ๐๑๐-๘๕๔๐
   ๒๑.เพชรอุไร (๐๒) ๒๘๒-๒๗๑๑ (๐๘๖)๑๓๘-๘๑๖๖ ไม่ค่อยสะดวก (กำลังพัฒนาบูรณะใหม่  ขอเชิญร่วมใจ ร่วมบุญ)
   ๒๒.สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดต่อ แม่ชีระเบียบ มาลี แม่ชีฉลวย เฮงนางยิ้ม โทร.  (๐๘๑)๘๕๗-๕๘๙๗ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
   ๒๓.สำนักแม่ชีไทยพัฒนา บ้านหนองตาด ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ แม่ชีชูใจ ปทุมนันท์ (๐๘๙)-๕๒๓-๑๘๑๗แม่ชีคำพลอย โชติรัมย์ (ศูนย์เด็กเล็ก)
   ๒๔.   สำนักแม่ชีไทยพุทธมงคลนิมิต วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ติดต่อแม่ชีอำไพ เขียวทอง (๐๕๖)  ๕๕๖-๖๑๓
   ๒๕.สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านไผ่แถว ๗/๖ หมู่ ๒ ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ แม่ชีดารณี จันทราวุฒิ โทร.(๐๘๙)๘๒๒-๖๖๒๕ (สถานที่อบรมและปฏิบัติธรรม)


  โครงการต่าง ๆ ที่ทำในส่วนกลางของสำนักงานมูลนิธิ ฯ และทำในพื้นที่ต่าง ๆ คือสำนักแม่ชีของมูลนิธิฯ คือ

    -โครงการส่งเสริมการศึกษา “ธรรมจารินีวิทยา”ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา
    -โครงการสอนเด็กนอกระบบ (เด็กชาวเขาและเด็กพื้นราบ)
    -โครงการอบรมครูวิทยากรภาคฤดูร้อน
    -โครงการอบรมครูสอนปริยัติธรรม
    -โครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพ
    -โครงการส่งวิทยากร ไปอบรมวิชาชีพและวิชาต่าง ๆ
    -โครงการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ
    -โครงการอบรมค่ายจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
    -โครงการอบรมผู้สูงอายุ
    -โครงการอบรมเยาวชน
    -โครงการจัดตั้งสถานศึกษา (โรงเรียน วิทยาลัย) 
    -โครงการต่าง ๆ ในอนาคต

 วิสัยทัศน์

     มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะดำเนินการกิจการ เพื่อส่งเสริมกิจการของคณะแม่ชีไทย ให้มีศักยภาพในด้านสถานะทางสังคม การศึกษาอย่างกว้างขวาง จะส่งเสริมให้มีการตั้งโรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษา เพื่อเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ทั้งวิชาการทางโลกและการศึกษาพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการคณะแม่ชีไทย
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแม่ชีและสตรีในด้านความสามารถในการทำงาน
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณะแม่ชีในด้านการศึกษา และวิทยาการต่าง ๆ 
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
    - เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลและสื่อกลางข่าวสารของคณะแม่ชีไทย
    - เพื่อเป็นพื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถ
    - เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการเผยแผ่ธรรมะ และวิทยากรต่าง ๆ

เป้าหมาย
    - อบรมให้มีภาวะความเป็นผู้นำทางสังคม มีความสามารถในการเผยแผ่ จำนวน  ๗๐  คน
    - โครงการอบรม ๕๐ โครงการ  จำนวน  ๔๒,๑๗๕  คน
    - เป็นศูนย์ให้การบริการ และประสานงานของคณะแม่ชีไทย
    - เป็นศูนย์ธรรมะและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาด้านความรู้ให้แม่ชีมีศักยภาพ
    - เพื่อให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสตรีทางศาสนา

สุภาษิต

              อิตฺถีปิ  ปณฺฑิตา  โหติ ตตฺถ  ตตฺถ  วิจกฺขณา.
    หากสตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์    ก็สามารถเป็นบัณฑิตได้   ในทุกสถาน.

ปรัชญา
              ร่วมพัฒนาจิต    เสริมสิทธิ์สตรี    มุ่งวิถีพัฒนา    ตามแนวพระพุทธศาสนา

คำขวัญ
              มุ่งธรรมเป็นเลิศ    เชิดชูผู้มีศีล    รับใช้แผ่นดิน    ถวิลนฤพาน

จัดเผยแพร่โดย
ฝ่ายสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
15-03-53

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 15:04 น.)

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่